תקנון אתר ומדיניות הפרטיות

תקנון האתר ומדיניות פרטיות
האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי איזי פור יו בע”מ (להלן: “החברה”) ח.פ. 515338986 בכתובת: https://mobilityrentalsisrael.co.il/ ( להלן: “האתר”).
1. כללי
1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) ובין החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, אנא קרא/י תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימ/ה לתנאי מתנאי התקנון, את/ה מוזמנ/ת ליצור עימנו קשר טלפוני במספר 08-9203070 ולהימנע משימוש באתר.
1.3. החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לפי הוראות כל דין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.
2. שימוש באתר
2.1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינו מיועד למכירה סיטונאית. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג’ ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.
2.2. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.
3. זמני אספקה
3.1. ככלל, זמן האספקה המשוער הינו 1 – 3 ימי עסקים (למעט מוצרים מוחרגים בהתאם למדיניות המשלוחים הזמינה באתר).
3.2. זמן האספקה זה הינו מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות של החברה. בישובים מרוחקים מאזור המרכז אשר שליחינו מגיעים אליהם בתדירות נמוכה, יתכנו עיכובי אספקה של 1-2 ימי עסקים נוספים על זמן המשלוח הנקוב.
3.2.1 אזורים מרוחקים כולל אך לא מוגבל לאזורים מבודדים או אזורים צפונית מחיפה או דרומית מבאר שבע.
3.3. המוצרים המוצגים באתר זה עשויים שלא להיות זמינים באופן מידי בחנות. במקרה של מחסור במוצר, תושלם ההזמנה רק עם קבלת המוצרים בחנות, והאספקה תבוצע תוך 48 שעות ממועד זה.
3.4. ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר ככל שהדבר מותר על פי דין, בפרט במקרים של העדר זמינות המוצר בישראל וככל שהספק נדרש לייבוא של המוצר המבוקש; וזאת בתיאום עם המשתמש. מידע נוסף לגבי זמני אספקה, אזורי חלוקה ונקודות איסוף ניתן למצוא במדיניות המשלוחים – (לחצו למעבר) . למען הסר ספק, החברה אינה מספקת מוצרים מחוץ למדינת ישראל.
4. השלמת רכישה
פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותה שולמה התמורה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה באתר על ידי המשתמש.

5. חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה
5.1 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (ומבלי לגרוע) בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.1.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
5.1.2 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.
5.1.3 המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.
5.1.4 במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.
5.1.5 אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון.
5.1.6 הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה, על פי שיקול דעתה של החברה.
6. חוסר זמני/קבוע במלאי
המשתמש מודע ומסכים לכך כי על אף מאמצי החברה לוודא שהאתר עדכני בכל עת, לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי אצל החברה והחברה אינה מתחייבת כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. החברה אינה מבטיחה קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך.
7. מדיניות ביטולים והחזרות
7.1. מדיניות הביטול (למעט מוצרים המוחרגים על ידי משרד הבריאות), כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו (“דיני הגנת הצרכן”) ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
7.2 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
7.3. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של החברה וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.
7.4. בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת החברה לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות דיני הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות.
7.5. :ביטול עסקה
7.5.1. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: “הרוכש”) באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
7.5.2. הרוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק”) ונהלי משרד הבריאות.
7.5.3. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים שהחוק ונהלים שונים של משרד הבריאות אוסרים על החזרתם:
7.5.4. בהתאם לחוק, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר.

7.5.5 על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים, שגילם 65 ומעלה ועולים חדשים רשאים לבטל עסקת מכר מרחוק (עסקה שנעשית ללא נוכחות משותפת של שני הצדדים לעסקה) תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה. אפשרות זו תינתן ללקוח רק אם ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העסק ללקוח בטלפון או בצ’אט (דוא”ל אינו נחשב “שיחה”). אזרחים ותיקים המבקשים לבטל עסקה יידרשו להציג תעודה רשמית (כגון תעודת זהות או דרכון) המעידים על גילו. ניתן יהיה להציג את התעודה בדואר ישראל או דואר אלקטרוני.

7.5.6. רוכש המבקש לממש זכות זו, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ובה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, מס’ תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו וכן (להלן: “הודעת ביטול”). כמו כן, בכל מקרה של ביטול עסקה, יידרש הרוכש להציג לחברה בהודעת הביטול, גם העתק חשבונית, סרט קופה, או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהלקוח מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
7.5.7. הרוכש יעביר את הודעת הביטול
(א) בעל פה, בשיחת טלפון לשירות הלקוחות למספר 08-9203070

(ב) באמצעות דף “צור קשר” באתר

(ג) באמצעות דוא”ל . info@ez-4u.co.il

7.5.8. בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.
7.5.9. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.
7.5.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הרוכש אם הוחזר המוצר בהתאם לסעיף 7, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.
7.6. אופן החזרת התמורה.
7.6.1 החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
7.6.1.1. ככל שדרשה זאת החברה – הציג הרוכש חשבונית, המעידים על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
7.6.1.2. החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. כך למשל:
7.6.1.3 רכישה שבוצעה במזומן – החזרת התמורה תהיה במזומן או בצ’ק מזומן;

7.6.1.4 רכישה שבוצעה באמצעות צ’ק – אם נפרע הצ’ק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן תוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;
7.6.1.5 רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי – אם חויב כרטיסו של הרוכש תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה במזומן;
7.6.2 התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין.
7.7. מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול.
7.8. החזרות יש לתאם ולשלוח לכתובתינו: רחוב בעלי מלאכה גדרה
7.8.1. במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לתיאום ההחזרה:
7.8.1.1. טל’ 08-9203070 או בדוא”ל info@ez-4u.co.il
אין בשיחת הטלפון, לשם רכישת המוצר, משום ייעוץ מקצועי בתחום הנגישות ו/או רוקחות וכיוצ”ב. בכל מקרה של התלבטות לגבי מידת התאמת המוצר אנו ממליצים לקבל יעוץ מקצועי מגורם רלוונטי מוסמך.
8. אישור התקנון
בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה. כמו כן, מצהיר המשתמש שהוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
9. ביטול אספקת מוצרים על-ידי החברה
9.1. במידה ויתברר לחברה כי אינה יכולה, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
9.2. במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
10. מידע באתר
10.1. באתר ניתן למצוא מידע המתפרסם על ידי החברה ו/או ספקים ו/או גופים העובדים עימה, דוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיוצ”ב. החברה משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, מביעה התנצלות מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. ניתן לשלוח תיקונים במידה ונמצאו לדף צור קשר
10.3. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
11. מדיניות פרטיות
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
11.1. החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“החוק”). על מנת לספק למשתמש את השירותים, על החברה לאסוף על המשתמש “מידע אישי” או “מידע” (כהגדרתו בחוק). מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים על המשתמש, מטרות איסוף המידע והשימושים שיעשו בו, הגורמים שעמם החברה משתפת את המידע והאופן בו היא מגינה על המידע.
11.2. אין על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלו, אולם באם יימנע המשתמש ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן והחברה לא תוכל לספק למשתמש את המידע או השירותים המבוקשים.
11.3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילות המשתמש באתר למעט כאמור במדיניות זו. בעצם הגלישה באתר ושימוש בשירותי האתר, מצהיר המשתמש כי ידוע לו והוא מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלו ותעשה בו שימוש כמפורט להלן:
(ג) בעת ביצוע הזמנה של מוצרי החברה, יידרש המשתמש למסור לחברה פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים להזמנה. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות של המשתמש במערכת ההזמנות הפנימית לצורך בירורים והענקת שירות.
(ד) כאשר המשתמש פונה לשירות הלקוחות של החברה (כפי שנאמר בהודעת הפתיחה המוקלטת בעת פניה טלפונית למוקד) השיחות עם נציג השירות של החברה מוקלטות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות.
(ה) החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסר המשתמש עפ”י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת;
(ו) החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי החברה;
(ז) החברה תשתמש בפרטי הקשר לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות שירות.
(ח) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את המידע האישי או חלקו לגורמים הבאים וזאת, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי ואלו הם: ספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי הנתונים, לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; ספקים המספקים את המוצרים שהוזמנו לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה לבית הרוכש; חברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; גורמים אחרים המסייעים לחברה לספק למשתמש ו/או לרוכש את השירותים כאמור. כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע של לקוחותיה בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה וכן ליועציה לצורך ניהול עסקיה.
11.4. החברה תאפשר גישה למידע רק לעובדים ו/או ספקים מהימנים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.
11.5. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה המפעילים את אתר החברה עבורה.
11.6. המשתמש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר/י המידע של החברה, וככל שמצא כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם המשתמש יבחר לעשות כן, ישלח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת service@carmel-goodlife.co.il והחברה תפעל למילוי הבקשה בהתאם למוטל עליה לפי החוק. יחד עם זאת, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה וחובותיה – ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.
11.7. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר, שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים.

11.8. ככל שהמשתמש “יסמן” אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע שיווקי מהחברה והוא מאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של החברה, הודעות בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת החברה.

11.9. מוסכם כי המשתמש רשאי, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של החברה בכל עת ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
11.9.1 בקשות הסרה בפנייה בכתב ו/או בפנייה טלפונית יבוצעו עד 3 ימי עסקים.
11.10. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לכניסה לאתר ושימוש בו בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי. ככל שהמשתמש חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית, יתבקש לעדכן את החברה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@ez-4u.co.il בהקדם האפשרי.
12. קבצי Cookies
12.1. תפקיד קבצי Cookies הינו איסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשף המשתמש ועליהן הקליק. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. אתר גודלייף משתמש ב”קבצי עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קבצי Cookies. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת קבצי Cookies במחשב המשתמש ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת. השימוש שחברות אלה עושות ב-קבצי Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
12.2. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושו. לשם כך ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה – קבצי Cookies במחשב בכל עת. לתשומת לב המשתמש, מוצע שיעשה כן, רק אם הוא משוכנע שאינו רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפות האישיות שלו. ייתכן גם שנטרול ה – קבצי Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.
12.3. השימוש שחברות אלה עושות ב- קבצי Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו להתקנת קבצי Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן קבצי Cookies של גוגל על המחשב, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
12.3.1. למדיניות הפרטיות של Facebook ראה: https://he-il.facebook.com/privacy/explanation. שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו להתקנת קבצי Cookies של פייסבוק, ככל שלא מותקן קבצי Cookies של פייסבוק על המחשב וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

13. פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות בהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר או אלו המובילות לאתר, מגיעות ממערכות המידע של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות קבצי Cookies במחשב המשתמש. קבצי ה Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר בו צפה המשתמש, בפרסומות שהוצגו ועל אילו פרסומות הקליק. השימוש שחברות אלה עושות ב קבצי Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
14. זכויות באתר
14.1. כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
14.2. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומבעוד מועד.
14.3. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.
14.4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והחברה החליטה לחסום אותו.
15. הגבלת אחריות
15.1. כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר נמסר על ידי באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווקים בלבד והוא נכון למועד בו נמסר לידי החברה. החברה אינה אחראית על מידע זה.
15.2. השימוש וצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה באחריות המשתמש בלבד.למרות כל האמור בתקנון זה, סך כל אחריות החברה בגין כל נזק אשר ייגרם לכל משתמש מוגבל למחיר המוצר הנרכש וכפוף לאחריות הספק.
15.3. תנאי אחריות
15.4.1 האחריות תהיה לתקופה שהוגדרה ע”י הספק / יצרן.
15.4.2 השירות יתבצע במעבדת השירות של כל ספק. באחריות הלקוח להביא את המוצר אל המעבדה גם בתקופת האחריות.
15.4.3 במידה והלקוח בחר בהגעת טכנאי אליו הביתה ישלם לספק המוצר את עלות הגעת הטכנאי על פי מחירון הספק וללא קשר לתקופת האחריות.
16. סמכות שיפוט
על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט תהא נתונה לבית המשפט תל אביב-יפו.

17. שירות לקוחות
בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה:
בדואר אלקטרוני info@ez-4u.co.il
בטלפון 08-9203070, בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו’ בין השעות 09:00-13:00

רשאים להשתתף במכירה בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.